• โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์

เข้าสู่ระบบ 

โรงเรียนไสวนันทวิทย์ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองนักเรียนที่ีจะสมัครให้บุตรหลานเข้าเรียนในปีการศึกษา 2567 นี้ จึงได้จัดทำระบบการสมัครเรียนออนไลน์ ท่านสามารถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนส่งให้โรงเรียนด้วยสมาร์ทโฟน/แทปเล็ต/หรือคอมพิวเตอร์  ให้เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก แล้วโรงเรียนจะติดต่อกับท่านโดยเร็ว   .....ให้ท่านสแกนคิว อาร์ โคด ข้างล่างนี้...แล้วทำตามขั้นตอน

 

ใบสมัครเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล1-3 / ประถมศึกษา1-6 ประจำปี 2567

ยินดีกับคนเก่ง มีผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ NT ยอดเยี่ยม
โรงเรียนไสวนันทวิทย์ ขอแสดงความยินดีกับลูกๆ คนเก่ง ปี 2564

ที่สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน

แข่งขันสูงของจังหวัดตราดได้....เยี่ยมมากๆ
 

 

โรงเรียนไสวนันทวิทย์ขอปรบมือดังๆ.... ยินดีกับลูกๆ ป.6 คนเก่ง

ที่สอบเข้าเรียน ม. 1ห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนแข่งขันสูงของจังหวัดได้

 

 

เด็กหญิงพิชาภา มั้่นมาศ สอบเข้า่เรียนขั้น ม.1 ปี 2563

ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณืต โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

เด็กชายณรรฐวัธ โตวินัส สอบเข้าเรียนขั้น ม. 1 ปี  2563

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์เด็กหญิงจิดาภา  อืินทสุวรรณ สอบเข้าเรียนชั้น ม.1 ปี 2563

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

เด็กหญิงศรัณย์ภัทร ถนอมวงษ์ สอบเข้าเรียนขั้น ม.1 ปี 2563

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

 

 

โรงเรียนไสวนันทวิทย์ขอต้อนรับ น.ส.ประดินันท์ สดีวงศ์ ผํู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่จะมาตรวจราชการที่โรงเรียนไสวนันทวิทย์

ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนไสวนันทวิทย์ มีผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ

มีผลการทดสอบระดับชาติONET ปี 2559 ของ สทศ.องค์กรมหาชน

ปี 2560 และปี 2561 สูงกว่าระดับชา่ติ สูงกว่าระดับเขตทุกรายวิชา

และสูงสุดของจังหวัดตราด......เป็นแชมป์3ปีซ้อน

 

 

 

ยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 ประจำปี 2560 ทุกๆ คน

 

 

 

 

โรงเรียนไสวนันทวิทย์ ดำเนินกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

อย่างต่อเนื่อง ครั้ง่ึี1(ปีพ.ศ. 2555-2557)ได้รับการประเมินรับตราพระราชทานจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา

เป็นครั้งที่ 2 (พ.ศ.2558-2560) ผอ.เสาวนีย์ ดีหลาย ไปรับพระราชทานตรา บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2558 ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

และได้รับป้ายตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ครั้งที่ 3(ปี 2561-2565) เมื่อวันทืี้่

ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอให้เตรียมกระถาง / กะละมัง / ถุง / หรือภาชนะใช้แล้ว / ล้อยางรถยนต์ ฯลฯ  มาด้วย

เมื่อได้ผลผลิตแล้ว   จะให้นำกลับบ้านประกอบอาหารในครอบครัวต่อไป

 

 

 

 

 

 

 


 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2024 เวลา 04:36 น.)

 

อัตราค่าธรรมเนียมประจำปี 2564

1.ระดับอนุบาลปีที่ 1 (บุตรข้าราชการเบิกได้)

(มีรายการเปลี่ยนแปลง.....โปรดสอบถามที่โรงเรียน 086 3751219/ 039 525472)

 

หมายเหตุ อ.2 ขึ้นไปเพิ่มค่าเรียนคอมพิวเตอร์

 

2.อัตราค่าธรรมเนียม

ระดับอนุบาล 2 - 3  (บุตรข้าราชการเบิกได้)

 

(มีรายการเปลี่ยนแปลง...โปรดสอบถามที่โรงเรียน 086 3751219 / 039 525472)

3.อัตราค่าธรรมเนียม

ระดับประถมศึกษาปีที่1 - 5 (บุตรข้าราชการมีสิทธิ์เบิกได้)

(มีรายการเปลี่ยนแปลง...โปรดสอบถามที่โรงเรียน 086 3751219 / 039 525472)

 

หมายเหตุ

1)       ค่าเล่าเรียนสามารถผ่อนชำระได้

2)       สำหรับนักเรียนเข้าใหม่(อนุบาล) ต้องจ่ายค่าเครื่องใช้ได้แก่ที่นอน ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม  ผ้ากันเปื้อน เป็นเงิน 1,000 บาท(จ่ายครั้งเดียว)

3)       บริการเสริม (ตามความสมัครใจ)

-  ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 400.บาท/ปี

-  ค่าชุดนักเรียน ชุดนอน ชุดพลศึกษา ราคาตามขนาด

-  ค่าสอนพิเศษ ติดต่อกับโรงเรียนโดยตรง

4) ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพได้แก่ เงินอุดหนุนรายหัว หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ได้รับเช่นเดียวกันกับโรงเรียนของรัฐ)

สามารถติดต่อที่โรงเรียนได้ทุกวันได้ที่

โทร 0-39525-472 , 08-6375-1219

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

facebook.com/swainunthawit

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

line@swainunthawit


ประกาศค่าธรรมเนียม ปีการศึกษา 2564


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤษภาคม 2024 เวลา 06:10 น.)

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนไสว่นันทวิทย์ มีอาคารเรียน 4 หลัง และอาคารประกอบ อีก 5 หลัง

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 06 กรกฏาคม 2021 เวลา 10:45 น.)

 

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา