• โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์
 • โรงเรียนไสวนันทวิทย์

เข้าสู่ระบบ 

 

 

 

เด็กเล็ก

1ขวบ – 1 ขวบ 5 เดือน       จำนวนประมาณ     15  คน

1 ขวบครึ่ง – 2 ขวบ           จำนวนประมาณ      30  คน

2-3 ขวบ                         จำนวนประมาณ      40  คน

วัน-เวลา ที่รับสมัคร

- เด็กเล็ก รับสมัครตลอดปีการศึกษา

- เวลาทำการ 8:00-17:00 น.

หลักฐานการรับสมัคร

- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน/บิดา/มารดา

- สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด)

- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ค่าธรรมเนียมการเรียน ชั้นเด็กเล็ก(เนอสเซอรี่)

- ค่าอุปกรณ์เครื่องนอนของใช้ปีละ   1,000 บาท

- ค่าเลี้ยงดูรายเดือน

1 ขวบ-1 ขวบ 5 เดือน    เดือนละ  2,700 บาท

1 ขวบ 6 เดือน-2 ขวบ    เดือนละ  2,300 บาท

2 ขวบขึ้นไป                เดือนละ  2,000 บาท

เรียนว่ายน้ำฟรี

การชำระเงิน

- ชำระภายในวันที่ 5 ของเดือน

การรับส่งเด็ก

เวลารับส่ง

เช้า  07.00 - 8.30 น.

เย็น  15.30 -17.00 น.

การแต่งกาย

- เครื่องแบบ ชุดพลศึกษา ชุดนอนตามแบบที่โรงเรียนกำหนด (วันจันทร์-พฤหัสบดี  ใส่ชุดนักเรียน วันศุกร์ใส่ชุดพลศึกษา)

การปิด-เปิดภาคเรียน

ทำการวันจันทร์-ศุกร์(เว้นวันหยุดราชการ)

ไม่มีปิดภาคเรียน 

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา